Vår politik

Inför valet 2022 tog vi fram vårt handlingsprogram med nedanstående text.

Håbo 2022 – 2026

Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Vi har vacker natur och rik
tillgång till Mälaren. Vår kommun ligger i en expansiv region, här finns goda möjligheter till jobb och företagande.

Vi har nära till Stockholm, Arlanda, Uppsala och Västerås. Vi har bra vägförbindelser och vill utveckla pendlingsmöjligheterna. Många vill bo i Håbo. Vi ska växa i den takt vi klarar av och på ett sätt som gör att vi inte skapar problemområden.

Moderaterna i Håbo kommuns viktigaste frågor:


Vi ska skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö för kommunens
medarbetare. Vi måste ha ett bra politiskt samtalsklimat som bygger
på tillit och transparens för att kommunens medarbetare ska känna sig
trygga i att utföra sitt arbete. Vi vill jobba för en politisk samsyn kring
viktiga beslut och att våra medborgare och företagare ges möjlighet till
dialog. Vi representerar våra medborgare och har till uppgift att se till
våra kommuninvånares bästa. Det är vårt uppdrag och det ska vi förvalta (i enlighet med demokratin).

Ekonomi
* Sänka kommunalskatten till en mer rimlig nivå.
* Utveckla och konkurrensutsätta de kommunala verksamheterna
för att bli mer kostnadseffektiva.

Näringsliv
* Att näringslivet har god tillgång till kommunal service genom fortsatt
utveckling av näringslivsenheten.
* Säkerställa att det finns byggbar mark för lokala företag.
* Verka för ett bra samarbete mellan näringslivsenheten, arbetsmarknadsenheten, företagen och politiken.

Äldre
* Bygga om det tidigare särskilda boendet Plommonvägen 2 och 4
(Pomona) till trygghetsboende.
* Tillvarata digitaliseringens möjligheter inom vården.
* Behålla restaurang Pomona, gärna uthyrd till privat näringsidkare
eller ideell organisation.
* Säkra framtida behov av särskilt boende.
* Vidareutveckla LOV, låta privat utförare bygga och driva boendet 2027
för att hålla nere kommunens skuldsättning och erbjuda valfrihet bland
våra särskilda boenden.
* Öka fokus på ofrivillig ensamhet genom bland annat utökad
uppsökande verksamhet, vidareutbildning för vårdpersonal, ökad
samverkan med pensionärsföreningarna samt övrigt föreningsliv och
vidareutveckla verksamheterna vid socialförvaltningens träffpunkter.
* Att vårdcentrum inrättas i Håbo, gärna lokaliserat till lokaler i anslutning
till trygghetsboende i Pomona.
* Verka för att den som ska arbeta i äldreomsorgen kan kommunicera
bra med sina brukare.

Barn och skola
* En bra skolgång är avgörande för Sveriges välstånd. Framför allt är
det avgörande för varje elevens möjlighet att skapa sig ett gott liv.
* Fortsätta värna friskolor och privata förskolor.
* Bygga ut Slottsskolan till 2-paralleller samt säkerställa kapacitet
på förskola och öppen förskola.
* Stödja barn med särskilda behov.
* Vi vill bli bäst i Sverige på tidigt samordnade insatser.
* Bygga en ny grundskola och bygga ut gymnasieskolan.
* Fortsatt öka andelen legitimerade lärare.
* Stoppa mobbing och kränkning.
* Placera förskolor nära hemmen.
* Säkra kvalitet och kapacitet i undervisningen.
* Säkra kvalitet och kapacitet i kommunens undervisningslokaler.
* Arbeta för mer ordning och reda i klassrummen.

Trygghet
* Använda väktare, kameraövervakning, belysning och utökat
samarbete med polisen för att säkra tryggheten.
* Skapa bättre förutsättningar för kommunen att samverka med
lokala aktörer.
* Tidiga samordnade insatser för att fånga ungdomar med behov
av stöd.
* Främja förebyggande arbete med stöd av fältarbetare, ungdomscoacher och familjeteam.
* Samverka med civilsamhället för att motverka droganvändning.

Integration
* Att arbetslinjen går före bidrag.
* Att kommunen har tydliga riktlinjer gällande integration.
* Stödja föreningslivets möjligheter att bidra till integration.
* Främja lokala företagens möjligheter att stödja och bidra till integration.
* Satsa på arbetsmarknadsenheten.

Bostäder
* Kommunen ska bara växa så fort som vi klarar av. Service och
infrastruktur ska utvecklas i takt med inflyttningen.
* Att förskolor och skolor är klara att användas när folk flyttar in.
* Utbyggnad längs Stockholmsvägen skall ske varsamt och
genomtänkt.
* Verka för att alla som vill ska kunna äga sina bostäder.
* Verka för fler tomter för självbyggare.
* Verka för ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.
* Ta bort så kallad prickad mark på enskilda tomter om inte särskilda
skäl föreligger.
* Verka för att underlätta byggnation på Håbo landsbygd så att den
kan fortsätta utvecklas.

Skokloster
* Säkerställa både vatten och avlopp med tillräcklig VA för att möjliggöra utbyggnad av bostäder. Vattenkvaliteten måste även säkerställas.
* Verka för etablering av ett äldreboende i privat regi med hög
boendekvalitet.
* Möjliggöra en färjeförbindelse till Knivsta. På sikt bör även en fast
förbindelse (bro) övervägas och undersökas.
* Etablera ett litet kommunkontor med kommunal service.
* Fortsätta stödja företagandet på Skohalvön.