Vår politik

Inför valet 2018 inledde vi vårt handlingsprogram med nedanstående text. Inför valet 2022 har vi jobbat med att uppdatera detta och du hittar det under fliken Val 2022!

Håbo

Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Vi har vacker natur och rik
tillgång till Mälaren. Vår kommun ligger i en expansiv region, här finns goda möjligheter till jobb och företagande.

Vi har nära till Stockholm, Arlanda, Uppsala och Västerås. Vi har bra vägförbindelser och vill utveckla pendlingsmöjligheterna. Många vill bo i Håbo. Vi ska växa i den takt vi klarar av och på ett sätt som gör att vi inte skapar problemområden.
Vi vill och måste satsa på nya skolor och förskolor. Under Håboalliansens mandatperiod
har resultaten i skolan förbättrats och nya förskolor har färdigställts. Nu vill vi gå vidare och
minska storleken på förskolegrupper och utveckla skolans verksamhet med en ökad andel
legitimerade lärare. Vi vill öka fokus på undervisning – inte på administration. Minst hälften av
lärarnas tid ska gå till undervisning. Elever med särskilda behov ska få rätt stöd tidigare och
högpresterande elever måste få jobba på i sin egen takt. Alla ska inte klämmas in i samma mall.
Vård och omsorg och samhällsservicen i övrigt, inklusive den tekniska infrastrukturen,
måste utvecklas i takt med tillväxten.
Moderaterna söker väljarnas fortsatta förtroende för att göra Håbo till en ännu bättre kommun.
Vi vill se till att våra medborgare får bättre service, att jobben blir fler och att företagen ges
goda etablerings- och utvecklingsmöjligheter. Med fler i arbete kan vi satsa mer på den gemensamma välfärden och utvecklingen av vår kommun. Det är i mötet med medborgaren som den kommunala verksamheten ska leverera ett bra bemötande och god service.

För att stärka Håbo och bli en arbetsgivare i toppklass kommer vi att jobba hårt med vår värdegrund:
Stolt att jobba åt Håbo – stolt att bo i Håbo – stolt över Håbo.

Tillsammans med övriga partier i Håboalliansen har vi följande gemensamma värdering och inriktning:

Företrädare för de ingående partierna i Håboalliansen (moderaterna, centern, liberalerna och kristdemokraterna) konstaterar att det finns en värdemässig samsyn på hur kommunen kan utvecklas. I grunden finns en insikt om vikten av en sund och uthållig kommunal ekonomi där resurserna används effektivt. Särskild vikt kommer att läggas på att skapa förutsättningar för ökat byggande i kommunen, dels för att tillgodose behovet av bostäder men också för att göra nya företagsetableringar möjliga. Kommunens skolelever måste ges de bästa förutsättningarna att få en bra utbildning, behovet av omsorg till såväl barn som äldre behöver prioriteras. Kommunen ska föra ett aktivt miljö och klimatarbete. I syfte att möta det ökande behovet av flyktingmottagande i kommunen behöver integrationsarbetet särskild uppmärksamhet. I Skokloster behövs insatser för att öka den kommunala servicen. Kommunen är i stort behov av de företag som finns i kommunen, deras intressen och behov måste tillgoses.

Vårt uppdaterade handlingsprogram och politik inför valet 2022 hittar du under fliken Val 2022!